DISCLAIMER - VRIJWARING

Deze disclaimer is van toepassing op alle (web)sites van Bewonersplein. Voor een volledig overzicht van onze websites verwijzen wij u naar: www.bewonersplein.nl
Bij de samenstelling van de inhoud van onze sites is uiterste zorgvuldigheid betracht. Toch kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van onze sites. Bewonersplein aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enigerlei opzicht verband houdt met het gebruik van de sites of de (on)bereikbaarheid van de sites.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Bewonersplein. Bewonersplein kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Bewonersplein kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De sociale kaart is bedoeld voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Bezoekers van deze site mogen deze informatie voor eigen gebruik printen. Het is niet toegestaan de informatie of afbeeldingen die op deze kaart staan, openbaar te maken of te kopiéren, te wijzigen en/of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Bewonersplein.

Bewonersplein garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Bewonersplein behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites die niet door Bewonersplein worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Bewonersplein wil zoveel mogelijk alleen naar sites linken die in haar ogen betrouwbaar zijn. Maar ze is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van deze sites. Bewonersplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.